Đôn gỗ, kệ kê chậu cây nội thất 2 tầng bằng gỗ Tràm C64x32cm