Đôn gỗ, kệ kê chậu cây nội thất bằng gỗ Tràm chân Vuông C42xR32cm